چرا باید اهداف بزرگ داشته باشیم؟

چرا باید اهدف بزرگ داشته باشیم؟