آیا شما به دنبال کسب موفقیت و ثروت هستید؟

موفقیت و ثروت

پس ملزم به انجام 14 اصل زیر میباشید:

اصل اول: فکری ثروت جویانه داشته باشیم

اصل دوم: خود را ثروتمند احساس کنید و در کمال ثروت و رفاه ببینید و انفاق کنید

اصل سوم: با ارتباط عالی با خدای رزاق طلب رزق و روزی حلال کنید

اصل چهارم: به پول و ثروت عشق بورزید و آنرا طلب کنید

اصل پنجم: حد و میزان درخواست مالی خود را تعیین و زمان حصول انرا کاملاً مشخص کنید

اصل ششم: برای رسیدن به ثروت در زمان معین برنامه ریزی کنید

اصل هفتم: ارقام بزرگ را به ارقام کوچکتر و در زمانهای کوتاهتر تبدیل کنید و منتظر قطرات اولیه باشید

اصل هشتم: مرتب اقدام کنید و خود را مغناطیس ثروت احساس کنید تا آنرا جذب کنید

اصل نهم: به وفور نعمت درجهان هستی ایمان داشته باشید و امیدوار باشید که به ثروت کلان می رسید

اصل دهم: منافع خود را از طریق منافع دیگران تأمین کنید. (خیر برسانید تا خیر خداوندی را دریافت کنید)

اصل یازدهم: از کاری که می کنید قطعاً باید لذت ببرید و گرنه ضرر کریده اید

اصل دوازدهم: از تجربیات دیگران استفاده کنید و انسانهای موفق ثروتمند مشروع را مدل و الگوی خود قرار دهید( سعی و خطا نکنید )

اصل سیزدهم: از قدرت تخیل مثبت برای ثروتمند شدن استفاده کنید

اصل چهاردهم: جملات تاکیدی و تصدیقی مثبت و طرح سوالات ثروت جویانه

هدف ما خلق رویای شماست.

ارادتمند شما

ثروتمندان فردا